Home Aplikasi Google chrome slow windows 10

Aplikasi : google chrome slow windows 10